Tuomarinkylän Ratsastajat – Domarby Ryttare ry:n säännöt

1 Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi Tuomarinkylän Ratsastajat – Domarby Ryttare ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja -tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailuja, kursseja, toimeenpanee keskustelu- ja opetustilaisuuksia sekä järjestää yhteisiä ratsastustilaisuuksia.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto – Finlands Ryttarförbund ry:hyn sekä muihin kotimaisiin hevosurheilu- ja jalostusliittoihin.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Alle 18-vuotiaat ovat juniorijäseniä, joista voidaan muodostaa yhdistykseen junioriosasto hallituksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, juniorijäseniä, perhejäseniä, tukijäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä.

Mikäli taloudessa asuu useampia yhdistyksen jäseniä, voivat muut jäsenet liittyä perhejäseniksi, yhden ollessa varsinainen jäsen.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Tukijäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka maksaa tukijäsenen jäsenmaksun ja jonka hallitus hyväksyy tukijäseneksi.

Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka suorittaa jäsenmaksuna vähintään 10-kertaisen vuosimaksun tai kertakaikkisena jäsenmaksunaan 50-kertaisen vuosimaksun.

Varsinaiset – ja perhejäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa.

Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Juniorijäsen saa käyttää puhe- mutta ei äänioikeutta. Tuki-, perhe-, kunnia- ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen jäsenyydestä eronnut tai erotettu ei ole oikeutettu käyttämään yhdistyksen jäsenmerkkiä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta-, perhe-, tuki-, juniori- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta eri jäsenryhmille päättää vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan kahdeksi vuodeksi valittua muuta jäsentä sekä 0-8 vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Lisäksi hallitus voi valita erityisiä tehtäviä hoitamaan toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii (tai kun joku hallituksen jäsenistä sitä pyytää). Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri varmentaa.

Hallituksen tehtävänä on:

 • ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja edistämiseksi
 • pitää yhteyttä Suomen Ratsastajainliittoon sekä muihin keskusjärjestöihin, joihin yhdistys kuuluu
 • edustaa yhdistystä ulospäin, hankkia oikeuksia sekä esiintyä kantajana ja vastaajana
 • kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat
 • toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset
 • hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta
 • hyväksyä yhdistyksen jäseneksi pyrkivät ja erottaa jäsen yhdistyksestä
 • määrätä asettamiensa toimikuntien jäsenet ja tehtävät, ellei yhdistyksen kokous ole niitä määrännyt
 • hoitaa jäsenluetteloa ja koota jäsenmaksut
 • laatia ehdotus yhdistyksen vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi talousarvioehdotuksineen
 • hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallintoa sekä sen tilit, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus. Tilin- tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkastettava ja säilytettävä.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai yhdistyksen ilmoitustauluilla julkaistuilla ilmoituksilla.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 9. valitaan kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa ja heille varatilin- tai toiminnantarkastajat vuodeksi kerrallaan
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa on sen varat luovutettava jollekin ratsastusurheilun hyväksi toimivalle oikeuskelpoiselle yhdistykselle viimeisen kokouksen lähemmin nimeämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Ennen sääntömuutosta saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Muutos rekisteröity 25.8.2021 

Säännöt 25.8.2021